Blog

Ha, pojišťovák

Ha, pojišťovák

Asi každý z Vás se někdy, stejně jako my, setkal s onou upravenou, důvěru budící personou, vybavenou prodejními dovednostmi, která je schopna Vás přesvědčit o nezbytnosti havarijního pojištění, byť nejste majitelem ani uživatelem motorového vozidla. Známe to všichni, ale věřte, že to jde i jinak. Pokud zatoužíte po změně, doporučujeme Vám využít služeb našeho dlouholetého…

Read More
Vybraná ustanovení Zákona o odpovědnosti za přestupky - právnické osoby

Vybraná ustanovení Zákona o odpovědnosti za přestupky - právnické osoby

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Byl-li přestupek spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, z nichž alespoň jedna je právnická osoba, odpovídá každá z nich, jako by přestupek spáchala sama. Právnická osoba je pachatelem, jestliže k…

Read More
Osobní obchodní společnosti II. díl

Osobní obchodní společnosti II. díl

Předmětem druhého dílu je komanditní společnost se zkratkou k. s. nebo kom. spol. Společníky této obchodní společnosti jsou komandisté a komplementáři, mezi něž je rozdělena vkladová povinnost a způsob ručení. Vznik komanditní společnosti: společnost může být založena minimálně dvěma společníky z nichž alespoň jeden ručí za dluhy společnosti neomezeně a alespoň jeden ručí omezeně společníky…

Read More
Osobní obchodní společnosti I. díl

Osobní obchodní společnosti I. díl

Obsahem prvního dílu je veřejná obchodní společnost se zkratkou v. o. s. nebo veř. obch. spol. Společníci v tomto typu obchodní společnosti jsou na jejím chodu osobně angažováni, osobně se účastní na jejím podnikání, neomezeně ručí za její závazky a společně tvoří její statutární orgán. Vznik veřejné obchodní společnosti: společnost může být založena minimálně dvěma…

Read More
Zbraně, hrrr na ně

Zbraně, hrrr na ně

Nejprve musíme zmínit, že v naší společnosti má zkušenost se střelnou zbraní opravdu každý. Všichni muži si prošli povinnou vojenskou službou, jeden z nich okusil i její profesionální stránku a něžné osazenstvo společnosti se s ní setkalo alespoň při bojových hrách na pionýrském táboře nebo o pouti. Nejsme pacifisty ani militaristy a právo legálně držet…

Read More
Vybraná ustanovení živnostenského zákona

Vybraná ustanovení živnostenského zákona

živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba u některých živností mohou být zákonem vyžadovány zvláštní podmínky pro jejich provozování,  jedná se zpravidla o odbornou nebo jinou způsobilost. Je-li v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Dobou praxe se rozumí doba výkonu…

Read More
Podnikatel fyzická osoba II. díl

Podnikatel fyzická osoba II. díl

Ve druhém díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu s živnostenským oprávněním. Na tento druh podnikatelské činnosti se vztahují stejné zákonné požadavky jako na podnikatele bez živnostenského oprávnění, plus je nutné získat živnostenské oprávnění dle konkrétního druhu předmětu podnikání. Oprávnění provozovat živnost vzniká podnikateli u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u živností koncesovaných dnem nabytí…

Read More