Osobní obchodní společnosti I. díl

Osobní obchodní společnosti I. díl

Obsahem prvního dílu je veřejná obchodní společnost se zkratkou v. o. s. nebo veř. obch. spol. Společníci v tomto typu obchodní společnosti jsou na jejím chodu osobně angažováni, osobně se účastní na jejím podnikání, neomezeně ručí za její závazky a společně tvoří její statutární orgán.

Vznik veřejné obchodní společnosti:

 • společnost může být založena minimálně dvěma společníky
 • společníky v. o. s. mohou být fyzické i právnické osoby
 • zakladatelské dokumenty společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy společníků
 • zakladatelské právní jednání určí zejména název, sídlo a předmět činnosti společnosti, její statutární orgán a čas, na který se společnost ustavuje
 • společníci v. o. s. nemají zákonnou vkladovou povinnost
 • v. o. s. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

Charakteristika veřejné obchodní společnosti:

 • vkladová povinnost společníkům může být stanovena společenskou smlouvou
 • společník může do společnosti přistoupit nebo z ní vystoupit změnou společenské smlouvy
 • dnem následujícím po dni založení společnosti začíná běžet šestiměsíční lhůta pro podání návrhu na prvozápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zisk a ztráta společnosti se dělí mezi společníky rovným dílem
 • účelem v. o. s. může být pouze podnikání nebo správa vlastního majetku
 • pro společníky platí zákaz konkurence
 • společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků
 • každý společník má při hlasování jeden hlas

Zánik veřejné obchodní společnosti:

 • společnost lze zrušit např. právním jednáním, výpovědí společníka, dosažením účelu atd.
 • zrušení společnosti probíhá s likvidací nebo bez likvidace
 • společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku