Osobní obchodní společnosti II. díl

Osobní obchodní společnosti II. díl

Předmětem druhého dílu je komanditní společnost se zkratkou k. s. nebo kom. spol. Společníky této obchodní společnosti jsou komandisté a komplementáři, mezi něž je rozdělena vkladová povinnost a způsob ručení.

Vznik komanditní společnosti:

 • společnost může být založena minimálně dvěma společníky z nichž alespoň jeden ručí za dluhy společnosti neomezeně a alespoň jeden ručí omezeně
 • společníky k. s. mohou být fyzické i právnické osoby
 • společníky tvoří komandisté a komplementáři
 • zakladatelské dokumenty společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy společníků
 • zakladatelské právní jednání určí zejména název, sídlo a předmět činnosti společnosti, její statutární orgán, čas, na který se společnost ustavuje a určení komandistů a komplementářů
 • k. s. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku

Charakteristika komanditní společnosti:

 • komandisté mají povinnou vkladovou povinnost a za závazky společnosti ručí omezeně
 • komplementáři nemají zákonnou vkladovou povinnost a ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem
 • funkci statutárního orgánu zastávají a chod společnosti obstarávají komplementáři
 • podíly ve společnosti lze převádět
 • dnem následujícím po dni založení společnosti začíná běžet šestiměsíční lhůta pro podání návrhu na prvozápis společnosti do obchodního rejstříku
 • zisk a ztráta společnosti se dělí mezi společníky rovným dílem, není-li stanoveno jinak
 • účelem k. s. může být pouze podnikání nebo správa vlastního majetku
 • každý společník má při hlasování jeden hlas

Zánik komanditní společnosti:

 • společnost lze zrušit např. právním jednáním, výpovědí společníka, dosažením účelu atd.
 • zrušení společnosti probíhá s likvidací nebo bez likvidace
 • společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku