Vybraná ustanovení živnostenského zákona

Vybraná ustanovení živnostenského zákona

 • živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba
 • u některých živností mohou být zákonem vyžadovány zvláštní podmínky pro jejich provozování,  jedná se zpravidla o odbornou nebo jinou způsobilost. Je-li v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Dobou praxe se rozumí doba výkonu odborných činností konaných v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu. Odbornou způsobilost lze prokázat též doklady o odborné kvalifikaci.
 • spolu s živnostenským oprávněním je fyzické osobě přiděleno identifikační číslo osoby, pokud jí toto číslo dosud uděleno nebylo
 • rozsah živnostenského oprávnění se posuzuje podle předmětu podnikání
 • živnosti se dělí na ohlašované, které smějí být provozovány na základě ohlášení a koncesované, které smějí být provozované na základě koncese. Ohlašovacími živnostmi jsou živnosti řemeslné, vázané a živnost volná. Splní-li ohlašovatel u ohlašovací živnosti všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne ohlášení a vydá podnikateli výpis. Nemá-li ohlášení náležitosti je podnikatel vyzván k jejich odstranění v přiměřené lhůtě, nejméně však 15 dnů. Je-li k provozování živnosti nutné oprávnění nebo souhlas nebo povolení orgánu státní správy je tento povinen zaujmout své stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti. Ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede živnostenský úřad do 5 pracovních dnů zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.
 • živnostenské oprávnění podnikatel prokazuje výpisem ze živnostenského rejstříku
 • podnikatel může živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je podnikatelem ustanovená fyzická osoba. Do funkce může být ustanovena nejvýše pro čtyři podnikatele.
 • podnikatel je povinen živnostenskému úřadu oznámit změny a doplnění které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo náležitosti žádosti o koncesi do 15 dnů ode dne jejich vzniku
 • provozovna podnikatele je prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat a mobilní provozovna. Provozovna musí být označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho IČ. Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb musí být označena mimo výše uvedeného také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou a u ubytovacího zařízení kategotií a třídou.
 • podnikatel je povinen označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením a IČ objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště
 • podnikatel je povinen prokázat kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb
 • oznámí-li podnikatel přerušení provozování živnosti, je přerušeno dnem doručení oznámení nebo datem v oznámení uvedeném a končí dnem uvedeným v oznámení
 • podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky
 • živnostenské oprávnění zaniká např. smrtí podnikatele, zánikem právnické osoby, uplynutím doby živnostenského oprávnění atd.
 • při živnostenské kontrole je podnikatel oprávněn si přizvat v průběhu kontroly jím zvolenou třetí osobu
 • živnostenský úřad může rozhodnutím uložit podnikateli odstranění nedostatků, jehož opravným prostředkem je odvolání, které nemá odkladný účinek
 • podání živnostenskému úřadu lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu