Podnikatel fyzická osoba II. díl

Podnikatel fyzická osoba II. díl

Ve druhém díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu s živnostenským oprávněním. Na tento druh podnikatelské činnosti se vztahují stejné zákonné požadavky jako na podnikatele bez živnostenského oprávnění, plus je nutné získat živnostenské oprávnění dle konkrétního druhu předmětu podnikání. Oprávnění provozovat živnost vzniká podnikateli u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u živností koncesovaných dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, poté je podnikatel automaticky zapsán do Živnostenského rejstříku.

Zákonnými požadavky jsou:

1. plná svéprávnost

2. bezúhonnost

 • bezúhonná je v případě fyzické osoby podnikatele ta osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje

3. sídlo/bydliště

4. registrace sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu FO

5. povinnost označovat obchodní listiny

6. živnostenské oprávnění, živnost může provozovat fyzická osoba, splní-li podmínky stanovené Zákonem o živnostenském podnikání. V některých případech, vymezených tímto zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti (koncese).

 

Fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost ohlašovací v ohlášení uvádí a dokládá:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení,
 • u odpovědného zástupce údaje obdobně, provozuje-li živnost prostřednictvím jeho osoby,
 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popřípadě orientační číslo, poštovní směrovací číslo),
 • předmět podnikání, dostatečně určitý, jednoznačný a v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 Zákona o živnostenském podnikání,
 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů,
 • titul nebo vědeckou hodnost podnikatele nebo odpovědného zástupce zapisované do občanského průkazu, pokud je budou při provozování živnosti používat,
 • případný požadavek na automatickou změnu adresy sídla na adresu bydliště,
 • doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístila sídlo, liší-li se od jejího bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky, nebo na adrese sídla správního orgánu,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem,
 • doklad o zaplacení správního poplatku.
 • fyzická osoba, která hodlá provozovat živnost koncesovanou v žádosti uvádí a dokládá:
 • náležitosti obdobně jako u živnosti ohlašovací
 • předmět podnikání je třeba uvést v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3 Zákona o živnostenském podnikání
 • dále doložit údaje podle zvláštních předpisů a doložit je doklady, které jsou nezbytné k zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy, je-li k vydání koncese nutné jejich oprávnění nebo souhlas nebo povolení

Nepovinnými náležitosti, které si může podnikatel zvolit jsou:

 1. obchodní firma
 2. datová schránka
 3. zápis do obchodního rejstříku

Veškeré náležitosti lze oznámit příslušným orgánům podáním Jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním místě.