Pozor, už nic neschováte, začíná éra obnažování

Pozor, už nic neschováte, začíná éra obnažování

Majitelé firem připravte se. Od 1. 1. 2018 má vejít v účinnost novela zákona č. 304/2013 Sb. nově jako Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Největší novinkou, kterou tento zákon zavádí je Evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob a svěřenských fondů. Evidenční systém je informační systém veřejné správy, je veden v elektronické podobě a není veřejným rejstříkem. Údaje v systému vede rejstříkový soud pro každou zapsanou právnickou osobu a každý zapsaný svěřenský fond ve zvláštní složce, které by měly být uchovávány po celou dobu, po kterou bude předmětná osoba skutečným majitelem a následně nejméně 10 let od jejího zániku. Návrh na zápis se podává na předepsaném formuláři, který by měl obsahovat následující údaje o skutečném majiteli:

  • jméno a adresu místa pobytu (popř. rovněž bydliště, jestliže se liší od adresy místa pobytu),
  • datum narození a rodné číslo (pokud bylo přiděleno),
  • státní příslušnost,
  • jeho zakládající postavení (podíl na hlasovacích právech, na rozdělovaných prostředcích nebo údaj o jiné skutečnosti).

Skutečného majitele definuje zákon č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. U obchodní korporace se jedná o fyzickou osobu,

  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv v této obchodní korporaci nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  • která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
  • která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  • která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

Pokud se Vám tato novinka příliš nezamlouvá a nepřejete-li si z jakéhokoliv důvodu figurovat v novém evidenčním systému, nabízíme Vám naše nominee služby zahrnující mimo jiné poskytování osob společníků, vlastníků obchodních podílů nebo členů statutárních a kontrolních orgánů společnosti.