Podnikatel fyzická osoba I. díl

Podnikatel fyzická osoba I. díl

V prvním díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu bez živnostenského oprávnění. Uvádíme zákonné požadavky, které jsou společné všem druhům podnikatelské činnosti a vztahují se na všechny podnikající fyzické osoby. Zahájením podnikatelské činnosti se rozumí samotné započetí činnosti fyzické osoby, která se tímto okamžikem stává podnikatelem. Po započetí podnikatelské činnosti počínají běžet podnikateli zákonné lhůty, ve kterých je nutno tuto skutečnost oznámit české správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a finančnímu úřadu.

Zákonnými požadavky jsou:

1. plná svéprávnost, rozumí se jí zletilost a způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem

 • právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti
 • svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat)
 • zletilost se nabývá dovršení osmnáctého roku věku

2. bezúhonnost, jež je u občanů ČR prokazována výpisem z evidence Rejstříku trestů

 • bezúhonná je v případě fyzické osoby podnikatele ta osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu v souvislosti s podnikáním, anebo předmětem podnikání který hodlá provozovat

3. sídlo, tj. místo, kde má podnikatel obchodní závod, popř. bydliště

 • bydliště je místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště.
 • obchodní závod je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti

4. registrace sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmu FO

5. povinnost označovat obchodní listiny jménem, identifikačním číslem, bylo-li přiděleno a objektem v němž je sídlo, liší-li se od bydliště

 • jméno podnikatele je jeho osobní jméno a příjmení, popř. další jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí

6. povinnost viditelně označit jménem a příjmením popř. obchodní firmou a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má podnikatel sídlo, liší-li se od bydliště

7. provozování podnikatelské činnosti, která není živností

 • Živnostmi např. nejsou:

– zemědělství

– prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a  chovatelské činnosti

– pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

– dále viz. Zákon č. 455/1991 Sb. § 3

8. řídit se zákonnými předpisy souvisejícími se zvoleným způsobem podnikatelské činnosti

 

Nepovinnými náležitosti, které si může podnikatel zvolit jsou:

1. obchodní firma, jméno pod kterým podnikatel jedná. Je podmíněna zápisem do obchodním rejstříku

 • obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Nesmí být zaměnitelná s jinou ani klamavá a v případě fyzické osoby musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu právnické osoby

2. datová schránka, o její zřízení lze požádat osobně, v písemné formě nebo elektronicky

 • datová schránka slouží k elektronickému způsobu doručování úředních dokumentů

3. zápis do obchodního rejstříku

 • zápis do obchodního rejstříku je pro fyzickou osobu podnikatele dobrovolný a přináší podnikateli další povinnosti, např. vést účetnictví dle zákona, zveřejnit závěrky do sbírky listin, vystavovat účetní doklady atd.

Veškeré náležitosti lze oznámit příslušným orgánům podáním Jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním místě.