Kapitálové společnosti II. díl

Kapitálové společnosti II. díl

Ve druhém dílu Vám představíme akciovou společnost se zkratkou a.s. nebo akc.spol. Za své závazky ručí společnost celým svým majetkem, akcionáři za závazky společnosti neručí.

Založení a vznik a.s.
 • společnost může být založena jediným zakladatelem
 • zakladateli a.s. mohou být fyzické i právnické osoby
 • zakladatelské právní jednání musí mít formu veřejné listiny (notářský zápis), jedná se o přijetí stanov a.s.
 • zakladatelské právní jednání určí zejména: firmu a předmět podnikání nebo činnosti, výši základního kapitálu, počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, popřípadě údaj o omezení převoditelnosti akcií, popřípadě údaj, zda jsou akcie imobilizovány, mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených, počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě, údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady, údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen, v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu, určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti, alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,určení správce vkladů a tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány. Shora uvedené údaje týkající se základního kapitálu lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze stanov vypustit, mimo jeho výše
 • a.s. je založena zakladatelským právním jednáním
 • a.s. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku
 • výše základního kapitálu akciové společnosti je alespoň 2 000 000 Kč, nebo 80 000 EUR
Charakteristika a.s.
 • akcionáři za závazky společnosti neručí
 • základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií (počet podílů), s nimiž jsou pak spojována specifická práva jejich majitelů (právo na dividendu, hlasovací práva)
 • jednotlivé podíly přitom vyjadřují míru účasti jejich majitelů na základním kapitálu a.s., který je tvořen součtem jmenovité hodnoty všech akcií
 • emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie
 • vnitřní strukturou a.s. může být monistický systém (správní rada a pověřený ředitel) nebo dualistický systém (představenstvo a dozorčí rada)
 • v monistickém systému je statutárním orgánem společnosti představenstvo, kterému přísluší vedení společnosti, není-li stanoveno jinak má představenstvo tři členy. Dozorčí rada je orgánem kontrolním, není-li uvedeno jinak má tři členy.
 • v dualistickém systému je statutárním orgánem statutární ředitel, který vede společnost. Správní rada je orgánem kontrolním, není-li uvedeno jinak má tři členy.
 • stanovy lze měnit usnesením valné hromady
 • akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě. Valnou hromadu svolává předstvaenstvo/statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů
 • akcionář musí splatit emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do 1 roku ode dne vzniku společnosti
 • akcie na jméno (na řad) mohou být převoditelné neomezeně nebo jejich převoditelnost může být omezena stanovami
 • akcie na majitele (doručitele) jsou převoditelné neomezeně
Zrušení a zánik a.s.
 • a.s. se zrušuje s likvidací nebo bez likvidace
 • a.s. se zrušuje rozhodnutím valné hromady a musí mít formu veřejné listiny nebo soudně
 • a.s. zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku