Kapitálové společnosti I. díl

Kapitálové společnosti I. díl

V prvním dílu kapitálových společností Vám představíme společnost s ručením omezeným se zkratkou s. r. o. nebo spol. s r. o. Společníci ručí za dluhy společnosti do výše nesplněné vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku.

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

 • společnost může být založena minimálně jedním společníkem
 • společníky s. r. o. mohou být fyzické i právnické osoby
 • zakladatelské dokumenty musí mít formu veřejné listiny (notářský zápis). V případě jediného společníka se jedná o zakladatelskou listinu, pokud je společníků více jedná se o společenskou smlouvu
 • zakladatelské právní jednání určí zejména firmu, předmět podnikání, určení společníků, určení podílů každého společníka, výši vkladů, výši základního kapitálu, sídlo, počet jednatelů a způsob jejich jednání
 • vkladovou povinnost, určení jednatele/jednatelů, určení správce vkladu je možné po splnění těchto povinností a vzniku společnosti ze společenské smlouvy vypustit
 • s. r. o. je založena zakladatelským právním jednáním
 • s. r. o. vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku
 • minimální výše vkladu pro každého společníka je stanovena ve výši 1,- Kč

Charakteristika s. r. o.

 • společníci ručí společně a nerozdílně do výše svých nesplacených vkladů
 • smyslem s. r. o. je koncentrace majetku, který bude následně použit k podnikatelské činnosti
 • společníci musí splnit vkladovou povinnost a vykonávají hlasovací práva na valné hromadě
 • každý společník má 1 hlas na každou 1,- Kč vkladu, pokud společenská smlouva nestanoví jinak
 • valná hromada je nejvyšším orgánem s. r. o.
 • valná hromada volí další orgány společnosti, zejména jednatele a dozorčí radu
 • dozorčí rada je v s. r. o. zřizována nepovinně, pokud zákon nestanoví jinak
 • jednatel je statutárním orgánem s. r. o.
 • společenskou smlouvu lze měnit rozhodnutím jediného společníka, dohodou všech společníků nebo rozhodnutím valné hromady (umožňuje-li to společenská smlouva) a musí mít formu veřejné listiny
 • vkladová povinnost musí být splněna ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou
 • je-li společník s vkladovou povinností v prodlení, může jej valná hromada vyloučit
 • podíl společníka se určuje podle poměru jeho vkladu nebo společenskou smlouvou
 • podíl v s. r. o. může být reprezentován kmenovým listem
 • podíl v s. r. o. je převoditelný na jiného společníka, převod na osobu která není společníkem je možný pouze se souhlasem valné hromady
 • účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s ověřenými podpisy všech společníků nebo může být společník rozhodnutím soudu nebo valné hromady ze společnosti vyloučen

Zrušení a zánik s. r. o.

 • zrušení s. r. o. je možné s likvidací nebo bez likvidace
 • s. r. o. se zrušuje dohodou společníků o zrušení společnosti a musí mít formu veřejné listiny nebo soudně např. není-li společnost schopna déle než rok vykonávat svou činnost, pozbyla všechna podnikatelská oprávnění atd.
 • s. r. o. zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku