Osobní obchodní společnosti II. díl

Osobní obchodní společnosti II. díl

Předmětem druhého dílu je komanditní společnost se zkratkou k. s. nebo kom. spol. Společníky této obchodní společnosti jsou komandisté a komplementáři, mezi něž je rozdělena vkladová povinnost a způsob ručení. Vznik komanditní společnosti: společnost může být založena minimálně dvěma společníky z nichž alespoň jeden ručí za dluhy společnosti neomezeně a alespoň jeden ručí omezeně společníky…

Read More
Osobní obchodní společnosti I. díl

Osobní obchodní společnosti I. díl

Obsahem prvního dílu je veřejná obchodní společnost se zkratkou v. o. s. nebo veř. obch. spol. Společníci v tomto typu obchodní společnosti jsou na jejím chodu osobně angažováni, osobně se účastní na jejím podnikání, neomezeně ručí za její závazky a společně tvoří její statutární orgán. Vznik veřejné obchodní společnosti: společnost může být založena minimálně dvěma…

Read More
Vybraná ustanovení živnostenského zákona

Vybraná ustanovení živnostenského zákona

živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba u některých živností mohou být zákonem vyžadovány zvláštní podmínky pro jejich provozování,  jedná se zpravidla o odbornou nebo jinou způsobilost. Je-li v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Dobou praxe se rozumí doba výkonu…

Read More
Podnikatel fyzická osoba II. díl

Podnikatel fyzická osoba II. díl

Ve druhém díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu s živnostenským oprávněním. Na tento druh podnikatelské činnosti se vztahují stejné zákonné požadavky jako na podnikatele bez živnostenského oprávnění, plus je nutné získat živnostenské oprávnění dle konkrétního druhu předmětu podnikání. Oprávnění provozovat živnost vzniká podnikateli u ohlašovacích živností dnem ohlášení a u živností koncesovaných dnem nabytí…

Read More
Podnikatel fyzická osoba I. díl

Podnikatel fyzická osoba I. díl

V prvním díle Vám představíme podnikatele jako fyzickou osobu bez živnostenského oprávnění. Uvádíme zákonné požadavky, které jsou společné všem druhům podnikatelské činnosti a vztahují se na všechny podnikající fyzické osoby. Zahájením podnikatelské činnosti se rozumí samotné započetí činnosti fyzické osoby, která se tímto okamžikem stává podnikatelem. Po započetí podnikatelské činnosti počínají běžet podnikateli zákonné lhůty,…

Read More
Podnikat snadno a rychle

Podnikat snadno a rychle

Už víte co budete dělat po prázdninách? Což takhle začít samostatně vykonávat na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku? Ano, chcete se stát podnikatelem? Dnes Vám tedy přinášíme stručný přehled základních potencionálních možností a zákonných náležitostí jednotlivých forem podnikání. Fyzická osoba jako…

Read More